Zachowanie terminu do wniesienia pisma w prawie cywilnym

Podczas ostatniej dosyć długiej rozmowy z Klientem wyjaśniałem mu co należy zrobić, aby zachować termin do wniesienia pisma do Sądu w sprawie cywilnej. Zdziwiony był, bowiem myślał, że w określonym terminie pismo musi zostać dostarczone do Sądu. Tak jednak nie jest.

Data stempla pocztowego

Wniesienie pisma do Sądu w wyznaczonym terminie jest bardzo istotne. Pismo spóźnione podlega odrzuceniu i nie wywołuje skutków prawnych. Z terminami w prawie cywilnym spotykamy się bardzo często. Głównie przy środkach zaskarżenia (np. apelacja, zażalenie). Wielokrotnie też jest tak, że Sąd wzywa nas do wniesienia pisma wyznaczając do tej czynności termin. By móc uznać, że pismo zostało wniesione do Sądu w terminie należy je złożyć najpóźniej ostatniego dnia w biurze podawczym Sądu albo… wysłać go listem.

Art. 165 § 2 k.c.

Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Z powyższego zapisu wynika jednoznacznie, iż oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (w przypadku Polski jest to Poczta Polska) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem pisma do Sądu. Tak więc, to data nadania, a nie data dostarczenia przesyłki ma znaczenie dla zachowania terminu. Dlatego ważnym jest, aby wszystkie pisma adresowane do Sądu wysyłać listem poleconym, aby mieć potwierdzenie nadania wraz z numerem przesyłki. Może to się okazać przydatne np. w razie zagubienia przesyłki na poczcie. Należy również pamiętać, że wysłanie pisma za pośrednictwem innego podmiotu niż Poczta Polska nie jest równoznaczne z wniesieniem pisma do Sądu w myśl wyżej wskazanego przepisu.

Nie tylko poczta

Są jednak takie podmioty jak żołnierz, osoba pozbawiona wolności czy też członek załogi polskiego statku morskiego, którzy z oczywistych przyczyn nie mają możliwości nadania listu na poczcie. Ustawodawca wskazuje, iż dla tych osób, wniesienie pisma do wskazanego miejsca/osoby jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do Sądu.

I tak – żołnierz może złożyć pismo w dowództwie jednostki wojskowej, osoba pozbawiona wolności w administracji zakładu karnego, a członek załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku

Warto też dodać, że za równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu uważa się też wprowadzenie pisma do systemu teleinformatycznego.

Dlaczego tak jest?

Gdyby było tak, jak dotychczas uważał Klient, prowadziłoby to do wielu komplikacji. Przede wszystkim z tego względu, że niezbadane są losy listów wysyłanych Pocztą Polską. Tak naprawdę nigdy nie możemy być pewni, że dojdą one w wyznaczonym czasie. W konsekwencji czego, w razie ewentualnych opóźnień w realizacji przesyłki, moglibyśmy ponieść negatywne konsekwencje procesowe. Dlatego obecne rozwiązania należy uznać za jak najbardziej właściwe.

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj wynik równania (liczba) *