Kiedy rozwód bez orzekania o winie?

Orzekając rozwód sąd musi orzec o tym czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady umożliwiający orzeczenie rozwodu bez rozstrzygania o winie którejkolwiek ze stron. W artykule dowiesz się, kiedy możliwy jest rozwód bez orzekania o winie.

Kiedy możliwe jest orzeczenie rozwodu?

W jednym z poprzednich artykułów analizowane były tzw. pozytywne przesłanki rozwodowe. W tym miejscu ograniczę się więc do stwierdzenia, że orzeczenie rozwodu możliwe jest wówczas, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszam Ciebie do przeczytania tamtego wpisu.

Co ciekawe, sąd może oddalić powództwo o rozwód mimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Uczyni tak wówczas, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, a małżonek niewinny sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu.

Rozwód bez orzekania o winie

Orzekając rozwód i rozstrzygając kwestię winy Sąd może w wyroku wskazać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia była jedna ze stron albo, że winnym tego stanu rzeczy są obie strony.

Sąd może jednak zaniechać orzekania o winie. Wówczas skutki takiego rozwodu są takie, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy. Sąd może tak uczynić tylko i wyłącznie wtedy, gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.

Rozwód bez orzekania o winie to najpopularniejszy sposób rozstrzygnięcia w postępowaniach rozwodowych. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele. Przede wszystkim takie postępowanie trwa dużo krócej, nie ma potrzeby przeprowadzania szczegółowego postępowania dowodowego, strony nie muszą ujawniać problemów rodzinnych i sytuacji konfliktowych z przeszłości.

Warto też dodać, że w razie zaniechania orzekania o winie małżonek może żądać od drugiego małżonka alimentów tylko wtedy, gdy popadnie w niedostatek. W niedostatku jest małżonek, który nie ma środków na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Z reguły taki obowiązek też jest ograniczony w czasie – nie dłużej niż do 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Co wtedy, gdy małżonek zmieni zdanie?

Można przewidzieć sytuacje, gdy małżonek w trakcie postępowania rozwodowego zmieni zdanie i nie będzie zgadzał się na rozwód bez orzekania o winie. W przypadku, gdy postępowanie przed sądem pierwszej instancji jeszcze się nie zakończyło, sąd ten przeprowadzi stosowne postępowanie dowodowe celem ustalenia czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia.

Zdarza się też tak, że po wydaniu wyroku rozwodowego, a przed jego uprawomocnieniem się, małżonek stwierdzi, że nie wyraża zgody na zaniechania orzekania o winie. Wszakże może to uczynić także na etapie postępowania apelacyjnego przed sądem II instancji. Skutkiem tego – z reguły – będzie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj wynik równania (liczba) *