Kiedy kradzież jest przestępstwem? art. 278 kk

Kradzież należy do przestępstw przeciwko mieniu. Polega na zaborze cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia. Przestępstwo te określone jest w art. 278  kodeksu karnego. Kiedy kradzież jest przestępstwem? Co może być przedmiotem kradzieży? Od jakiej kwoty wartości rzeczy kradzież to przestępstwo? Odpowiedź poniżej.

Kradzież

Definicja ustawowa

Definicja ustawowa przestępstwa kradzieży stypizowanego w art. 278 kk brzmi:

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Zabór w celu przywłaszczenia

Zaborem jest wyjęcie rzeczy spod władztwa osoby nią władającej będącej właścicielem, posiadaczem lub dzierżycielem i objęcie jej we własne władanie. Konieczną przesłanką jest, aby zabór dokonany został w celu przywłaszczenia, a więc włączenia rzeczy do swojego stanu posiadania lub rozporządzenia nią na rzecz innej osoby w sposób bezprawny.

Przedmiot kradzieży

Rzecz niczyja nie może być przedmiotem kradzieży. Wniosek: kradzieży można dokonać na rzeczy stanowiącej czyjąś własność (lub współwłasność).

Uzyskanie cudzego programu komputerowego

Przestępstwo bezprawnego uzyskania programu komputerowego polega m.in. na kopiowaniu nośnika CD. W przypadku tego przestępstwa, co do zasady, nie mamy do czynienia z pozbawieniem posiadacza programu władztwa nad nim (zabór), chociaż istnieje taka możliwość (np. kradzież płyty CD, na której zainstalowany jest program). W doktrynie podkreśla się, że kradzież płyty CD z programem stanowi kumulatywną kwalifikację z art. 278 § 1 i 2 kk.

Kradzież energii

Kradzieży energii można dokonać w sposób niezgodny z prawem poprzez podłączenie się do cudzego źródła energii lub pobieraniu energii bez uiszczenia należytej zapłaty np. poprzez uszkodzenie (modyfikację) urządzenia pomiarowego.

Kradzież karty bankomatowej

Co ciekawe, znamiona kradzieży karty bankomatowej wypełnione są przez sam zabór karty. Dla bytu tego przestępstwa nie ma znaczenia fakt, czy sprawca użył tej karty np. do wypłacenia gotówki z bankomatu, czy też nie.

Znamiona kradzieży

Jest to przestępstwo o charakterze kierunkowym. Można się go dopuścić jedynie w zamiarze bezpośrednim w celu przywłaszczenia. W przypadku zaboru rzeczy niemającego na celu przywłaszczenia należy wziąć pod uwagę, czy nie zachodzi okoliczność przewidziana w art. 127 kw (samowolne użycie cudzej rzeczy ruchomej) lub art. 289 kk (zabór cudzego pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia).

Wartość rzeczy dla bytu przestępstwa

Kradzież rzeczy o wartości nieprzekraczającej 1/4 minimalnego wynagrodzenia nie jest przestępstwem, a wykroczeniem. Nie dotyczy to jednak kradzieży z włamaniem, stosowaniem gwałtu na osobie lub groźby jego natychmiastowego użycia.  Przy kradzieży broni, amunicji, materiałów lub przyrządów wybuchowych nie obowiązuje minimalna wartość, dla której mamy do czynienia przestępstwem. Oznacza to, że jakakolwiek kradzież ww. rzeczy jest przestępstwem w rozumieniu kodeksu karnego.

Autor: Paweł Dziennik

Jestem adwokatem. Masz pytania? Pisz śmiało. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj wynik równania (liczba) *